ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 07
Вещноправни аспекти на наказанието конфискация на налично имущество
авторски материал, стр. 5
Вещните права върху отопляем имот в етажната собственост като критерий за определяне на задължено лице по сметките за топлинна енергия
авторски материал, стр. 15
Решение № 23 от 08.05.2018 г. на ВКС по гр. д. № 995/ 2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 23
Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, на физически или юридически лица, за държавни нужди
авторски материал, стр. 27
Договорите за ползване на земеделски земи
авторски материал, стр. 38
Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници
авторски материал, стр. 44
Решение № 19 от 14.02.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1766/ 2017 г., ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 52
Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие
авторски материал, стр. 55
За ефекта от смяната на титуляря на вещните права по време на строителството
авторски материал, стр. 67
За спирането на използване на произведение от трети лица поради промяна в убежденията на автора
авторски материал, стр. 78