ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 07
Възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на акционерното дружество
авторски материал, стр. 5
Инструменти за контрол на Надзорния съвет
авторски материал, стр. 17
Цесия на менителницата
авторски материал, стр. 32
Решение № 237 от 20.01.2017 г. по т. д. № 2927/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 43
Защита на заложния кредитор при разпоредителни сделки на залогодателя по чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за особените залози
авторски материал, стр. 47
Особености на иска за неоснователно обогатяване по чл. 534, ал. 1 от Търговския закон въз основа на запис на заповед
авторски материал, стр. 54
Решение № 236 от 18.01.2017 г. по т. д. № 2309/2015 г. на ВКС, I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 65
Откриване на производство по стабилизация на търговец
авторски материал, стр. 68
Съдържание, попълване и доказване на обстоятелствата, посочени в Единния европейски документ за обществени поръчки
авторски материал, стр. 81