ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 01
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 г.
авторски материал, стр. 5
Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал, стр. 23
Измененията и допълненията в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал, стр. 32
Промените в Закона за местните данъци и такси,в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал, стр. 48
Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал, стр. 52
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2016 година
авторски материал, стр. 66
Основни аспекти на новия закон за счетоводството
авторски материал, стр. 88