ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 10
По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти
авторски материал, стр. 5
Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС
авторски материал, стр. 15
Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал, стр. 28
Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло
авторски материал, стр. 37
Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
авторски материал, стр. 48
Особености на облагането с патентен данък
административна практика, стр. 52
Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения
авторски материал, стр. 57
Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс за застраховането
авторски материал, стр. 63
Защо да изберем „eкоавтомобил“ и „екоавтомобилна застраховка“
авторски материал, стр. 70
Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
авторски материал, стр. 73
Казус: Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател
авторски материал, стр. 88
Казус: Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
авторски материал, стр. 88
Казус: Ако длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС, трябва ли доставката да бъде облагаема
авторски материал, стр. 88
Основни изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети за 2015 година
авторски материал, стр. 88
Казус: Коя е датата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС1
авторски материал, стр. 88