ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 06
Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
авторски материал, стр. 5
Защита на правото на частна държавна собственост чрез установителен иск
авторски материал, стр. 17
Придобиване по давност на земеделски земи
авторски материал, стр. 23
Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
авторски материал, стр. 35
При развод единият съпруг има право на части от личното имущество на другия
авторски материал, стр. 44
Извършване на нотариални действия извън кантората на нотариуса
авторски материал, стр. 51
Задължението за деклариране на имота във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри
авторски материал, стр. 58
Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 61
Публикуването на линк към обект, защитен от авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 70
Материалноправни колизии между текстовете на чл. 12, ал. 6 и чл. 38б ЗМГО, касаещи процедурата по опозиция на търговска марка
авторски материал, стр. 82