ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 02
Новата счетоводна директива и нейното транспониране в националното счетоводно законодателство
авторски материал, стр. 5
Признаване и отчитане на паричните дарения в бюджетните организации
авторски материал, стр. 16
Счетоводно отчитане на кредитно известие при промяна на данъчната основа, анулиране на сделки и връщане на аванси
авторски материал, стр. 21
Условия за освобождаване от данък при източника на доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения на чуждестранни юридически лица – местни на страни от ЕС
авторски материал, стр. 27
Определяне на годишния данък върху доходите от трудови правоотношения
административна практика, стр. 41
Новите административнонаказателни разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.2015 г.
авторски материал, стр. 43
Становище изх. № 3_2708 от 02.12.2014 г.
административна практика, стр. 49
Обжалване на заповед за възлагане на ревизия
авторски материал, стр. 53
Задължителните застраховки в Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 55
Система на превантивен финансов контрол
авторски материал, стр. 64
Казус: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище в Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификационен номер – 2
авторски материал, стр. 88
Казус: Получена е фактура (invoice) за членски внос в неправителствена организация със седалище в Люксембург. Организацията не е регистрирана по ДДС и няма никакъв идентификационен номер – 1
авторски материал, стр. 88