ТП Издания
Книга "Семеен кодекс"
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава първа - Общи положения
авторски материал, стр. 20
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава втора - Сключване на брак
авторски материал, стр. 31
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава трета - Лични отношения между съпрузите
авторски материал, стр. 55
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава четвърта - Имуществени отношения между съпрузите
авторски материал, стр. 60
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава пета - Прекратяване на брака
авторски материал, стр. 145
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава шеста - Произход
авторски материал, стр. 227
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава седма - Родство
авторски материал, стр. 291
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава осма - Осиновяване
авторски материал, стр. 298
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава девета - Отношения между родители и деца
авторски материал, стр. 356
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава десета - Задължение за издръжка
авторски материал, стр. 447
Анализ на съдебната практика по Семейния кодекс - Глава единадесета - Настойничество и попечителство
авторски материал, стр. 469