ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 09
Налице ли е правен интерес от обжалването след прекратяване на трудовия договор на наложени дисциплинарни наказания „забележка“ и „предупреждение за уволнение“
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на срочните трудови договори
авторски материал, стр. 12
Изпращане на работа в предприятие – ползвател чрез трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 16
Подсъдност на делата за незаконно прекратяване на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 26
Способи за повишаване в държавна служба
авторски материал, стр. 31
На работещите в администрацията не се начисляват „класове“
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 1
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори - Правомощия и задължения на работодателите и на инспекторите по труда във връзка с прилагането на ЗЗБУТ – 2
административна практика, стр. 45
Предоставяне на европейски субсидии за обучение и стажуване на безработни младежи
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори - Отпускане на пенсии и определяне на техния размер
административна практика, стр. 50
Още за реда за представяне в НОИ на издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал, стр. 61
Общи правила за провеждане на здравното осигуряване
авторски материал, стр. 69
Договорът за стажуване - нов вид трудов договор
авторски материал, стр. 88