ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 12
Контрол върху решенията и действията на органите за управление на кооперация
авторски материал, стр. 5
Изпълнение върху вземане по реда на ЗОЗ и конкуренция между залог на вземане по ЗОЗ и ЗДФО
авторски материал, стр. 20
Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит
авторски материал, стр. 29
Решение № 50 от 05.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 37
Защита срещу неприсъствено решение по исков ред - 2
авторски материал, стр. 41
Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността – 3
авторски материал, стр. 50
Защита на техническата и търговската тайна в получените оферти за участие в процедура по ЗОП и при възлагане чрез публична покана
авторски материал, стр. 58
Телевизионните права във футбола
авторски материал, стр. 69