ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 04
Кога е налице непризнателност от страна на дарения
авторски материал, стр. 5
История на разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 14
Решение № 87 от 9.03.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 21
Решение № 162 от 31.08.2012 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 23
Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, без търг или конкурс по реда на Закона за насърчаване на инвестициите
авторски материал, стр. 27
Схема на самостоятелен обект в сграда без посочена площ
авторски материал, стр. 35
Грешка ли е заснемане на отделен вход в кадастралната карта като отделна сграда?
авторски материал, стр. 37
Уговорки относно отговорността на съпрузите пред техните кредитори за задължения, поети за нужди на семейството
авторски материал, стр. 39
Ваденето на удостоверение за наследник се смята за действие по приемането на наследството
авторски материал, стр. 50
Решение № 18 от 2.02.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 52
Особености и възможни рискове при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
авторски материал, стр. 54
Очаквани промени в срока на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи
авторски материал, стр. 65
Новост и оригиналност на промишлените дизайни - Практически проблеми и решения
авторски материал, стр. 74
Оспорване на някои административни актове по ЗУТ пред особена юрисдикция
авторски материал, стр. 88