ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 10
Нови изисквания във връзка с консолидирането на финансовите отчети по реда на МСФО
авторски материал, стр. 5
Компенсиране на липси и излишъци в процеса на инвентаризация преди годишното счетоводно приключване
авторски материал, стр. 11
Счетоводно отчитане на разходите по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
авторски материал, стр. 14
Цесия на вземания - Същност и счетоводно отчитане
авторски материал, стр. 21
Регулиране на слабата капитализация по чл. 43 ЗКПО
авторски материал, стр. 25
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на награди, предоставени на местни физически лица
авторски материал, стр. 33
Задължителна регистрация по ЗДДС на лица, установени на територията на страната
авторски материал, стр. 42
Задължение за облагане с патентен данък и внасяне на последната вноска на данъка за 2011 г.
авторски материал, стр. 50
Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
административна практика, стр. 55
Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва
авторски материал, стр. 57
Ограничаване на случаите на недопускане за изпълнение в България на решения за конфискация или налагане на финансови санкции, постановени в други държави от ЕС
авторски материал, стр. 67
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2011 г.
авторски материал, стр. 88