ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 02
Актуални промени в Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Въпроси на търговското предприятие
авторски материал, стр. 10
Решение № 30 от 10.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Решение № 161 от 11.01.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Съотношение между прекия и деликтния иск на увредения при договора за застраховка “Гражданска отговорност”
авторски материал, стр. 25
Правни възможности за прехвърляне на права по банкова гаранция
авторски материал, стр. 33
Решение № 248 от 17.01.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 43
Решение № 173 от 12.01.2011 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 48
Отрицателният установителен иск в административния процес
авторски материал, стр. 51
Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 59
Практически и правни проблеми при прилагането на новите правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите
авторски материал, стр. 67
Изисквания при участие на обединения/консорциуми в процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 76
Правна същност на поемането на задължения от предприятия по чл. 75 от Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 88