ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 07
Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
авторски материал, стр. 5
Правото на строеж има 5-годишен срок
авторски материал, стр. 15
Определение № 246 от 19.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 17
Състезателните процедури по Закона за подземните богатства
авторски материал, стр. 20
Нови промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост в областта на замяната
авторски материал, стр. 28
Новият Семеен кодекс - Преглед на най-важните промени
авторски материал, стр. 34
Признаване на развод, постановен в чужбина
авторски материал, стр. 41
Решение № 1117 от 27.11.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 42
Въпросът “Удостоверяване на нотариален акт за поправка на нотариален акт” и защо този въпрос придобива очертанията на проблем
авторски материал, стр. 46
Въвеждане в експлоатация на обекти по § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 53
Произведения на изобразителното изкуство, създадени по трудово правоотношение
авторски материал, стр. 62
Въвеждане на нова система на експертиза на заявки за регистрация на марки в Закона за марките и географските означения
авторски материал, стр. 71