ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 04
Процесуални задължения и възможности на съда в началния етап на основното производство (чл. 125-140 ГПК)
авторски материал, стр. 5
Разпоредбата на чл. 28 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 10
При сделка с имот може да се запази правото на ползване
авторски материал, стр. 14
Строителство в общински имоти
авторски материал, стр. 19
Измененията на ЗСПЗЗ относно ползването на държавните и общински мери и пасища
авторски материал, стр. 27
Завет на наследство
авторски материал, стр. 34
Запазване на фамилното име след развода
авторски материал, стр. 42
Правото на запазена част от имот
авторски материал, стр. 44
Предоговаряне на обезпеченото с договорна ипотека вземане от една валута в друга - Противоречива практика на нотариусите и съдиите по вписванията
авторски материал, стр. 50
Практика на ДНСК - Въвеждане в експлоатация на обекти на техническата инфраструктура – Особености
авторски материал, стр. 55
Академичната лекция като обект на авторско право и лекторът като носител на авторски права
авторски материал, стр. 62
Възможен ли е конфликт между авторското право и правото на търговска марка
авторски материал, стр. 73
Правен режим на паркоместата - Визия за промени - Паркомястото - личен сервитут
авторски материал, стр. 88