ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 01
За някои изисквания към счетоводните документи през 2009 година
авторски материал, стр. 5
Дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори вече е детайлно уредена с правилник
авторски материал, стр. 11
Измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2009 г.
авторски материал, стр. 18
Преглед на основните промени в Закона за данък върху добавената стойност
авторски материал, стр. 33
Промени в ЗМДТ, свързани с данъчното третиране на превозните средства
авторски материал, стр. 44
Ревизия при особени случаи, по реда на чл. 122 ДОПК
авторски материал, стр. 48
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2009г.
авторски материал, стр. 51
Финансово управление и контрол в публичния сектор - същност и основни характеристики
авторски материал, стр. 65
Измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила за 2009 година
авторски материал, стр. 88