ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 11
Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
авторски материал, стр. 5
Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 9
Решение № 443 от 13.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 19
Обезсилване на менителничните ефекти
авторски материал, стр. 23
Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
авторски материал, стр. 29
Практика на Съда на европейските общности - 2
авторски материал, стр. 32
Решение № 620 от 23.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 34
Решение по ВАД № 10/2007 г., постановено на 04.08.2007 г.
арбитражна практика, стр. 38
Искова защита срещу изпълнението на влезли в сила административни актове
авторски материал, стр. 41
Решение по МАД № 8/2006 г., постановено на 20.09.2006 г.
арбитражна практика, стр. 51
Договор за обществена поръчка, сключен въз основа на процедура, в която са допуснати нарушения
авторски материал, стр. 53
Инструменти за оценка на пазарната концентрация
авторски материал, стр. 61
Промени в изискванията за съдържанието на проспектите при публично предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 68
Опростяване на правната уредба на Общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС
авторски материал, стр. 73
Евронавигатор - Нормативната база-данни “CCVISTA”
авторски материал, стр. 78