ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2003 г., кн. 05
Вещноправни проблеми в облигационните отношения на строителния предприемач със собствениците на поземлени имоти и с възложителите по договори за строителство
авторски материал, стр. 5
Практически въпроси, свързани с принудителното отчуждаване на имоти ­ частна собственост за държавни или общински нужди
авторски материал, стр. 10
Изземване на имот ­ държавна собственост
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 1/2003
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 3/2003
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 2/2003
авторски материал, стр. 25
Решение № 215 от 14.03.2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 26
Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 4/2003
авторски материал, стр. 26
Решение № 400 от 07.03. 2003 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 29
Строителство в горите и земите от горския фонд
авторски материал, стр. 30
Извършване на вътрешни преустройства в сгради в режим на етажна собственост ­
авторски материал, стр. 37
Дялове на сънаследниците в натура
авторски материал, стр. 43
Възстановяване на запазената част от наследството
авторски материал, стр. 49
Техническият експерт при съдебната делба на неурегулирани поземлени имоти. Частни случаи при съдебна делба на урегулирани поземлени имоти
авторски материал, стр. 55
Решение № 90 от 27.02. 2003 г. на ВКС, I г.о
съдебна практика, стр. 59
Решение № 88 от 27.02.2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 60
Решение № 149 от 11.03. 2003 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 61
Наказателноправна защита на авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 63
Използване на информацията за индустриалната собственост
авторски материал, стр. 68
Някои проблеми във връзка с плащане с непарични платежни средства по приватизационни сделки
авторски материал, стр. 73
Защита на вещните права чрез иска по чл. 108 ЗС
авторски материал, стр. 80